A 2013/2014-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolákban

A nyíregyházi Bethlen Gábor Általános Iskola tanulói a 2013/2014-es tanév végén különböző középfokú iskolatípusokba jelentkeztek. Nyolcadikos tanulóink 92%-a gimnáziumban, 8%-a szakközépiskolában tanult tovább.

A tanulók 84%-a tanult tovább intézményünk gimnáziumában. A beérkezett adatok a nálunk továbbtanuló diákok eredményeit mutatják, ugyanis a többi iskolából nem érkezett be adat a tanulók teljesítményéről. Iskolánk ennek tükrében végezte el az adatok elemzését.

Az elemzés célja 

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

 

Tantárgyi átlagok alakulása a 2013/14-ben végzett tanulóinknál

 

Az iskolánkban végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeiből a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és angol nyelv tantárgyak átlagait elemezve a következő megállapításokat fogalmazzuk meg.

A tanulmányi eredményeket tekintve elmondható, hogy tanulóink teljesítménye a magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 10. évfolyam végére mindössze négy tizednyivel alacsonyabb, mint az általános iskolai eredmények. A kilencedik évfolyam eredménye mutat a leggyengébb eredményt a három év viszonylatában. Matematikából, történelemből és az angol nyelvből egyértelműen növekedő tendencia figyelhető meg az átlagokat tekintve. Ezen tantárgyaknál az általános iskolai tantárgyi átlagot is meghaladóan teljesítettek a diákok.

Összességében megállapítható, hogy az általános iskolánk volt tanulóinak a gimnáziumban elért tanulmányi átlaga magyar nyelv és irodalmat kivéve meghaladja az általános iskola befejezésekor mért osztályátlagot.

Köztudott, hogy a legtöbb típusú középiskola – pl. gimnázium, szakközépiskola – követelményrendszere magasabb szintű, mint az általános iskoláé. A különbségek ennek ellenére nem mutatnak nagy eltérést. Ebből arra következtethetünk, hogy intézményünk általános iskolájában magas színvonalú oktatás folyik.

Volt diákjaink tanulmányi eredményeiben az általános iskolát követő első év után ugrásszerű dinamizmus figyelhető meg.