A 2012/2013-as tanévben végzett tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolákban

A 2012/2013-as tanévben végzett tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolákban

 

A nyíregyházi Bethlen Gábor Iskola tanulói a 2012/2013-as tanév végén különböző iskolatípusokba jelentkeztek. Tanulóink 73%-a gimnáziumban, 24%-a szakközépiskolában és 3%-a szakiskolában tanult tovább.

 

A gimnáziumok 100%-a, a szakközépiskolák 20%-a, a szakiskolák 100%-a küldte el iskolánknak a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös év végi eredményeket. Iskolánk ennek tükrében végezte el az adatok elemzését.

Az elemzés célja 

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

 

Tantárgyi átlagok alakulása a 2012/13-ban végzett tanulóinknál

 

Az iskolánkban végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeiből a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és angol nyelv tantárgyak átlagait elemezve a következő megállapításokat fogalmazzuk meg.

 

 

 

A tantárgyi eredményeket tekintve elmondható, hogy tanulóink teljesítménye a magyar nyelv és irodalom, történelem és angol nyelv tantárgyakból a középiskola első évfolyamán mindössze egy-két tizednyivel alacsonyabb, mint az általános iskolai eredmények. A középiskola második évfolyamának végére magyar nyelv és irodalomból némi csökkenés tapasztalható, viszont történelemből és angol nyelvből az általános iskolai tantárgyi átlagot is meghaladóan teljesítettek. Matematikából pedig már a kilencedik évfolyamnál is jobban teljesítettek diákjaink, mint az általános iskolában. Összességében megállapítható, hogy volt tanulóink tanulmányi átlaga a középiskola 9. évfolyamán minimálisan elmarad az általános iskola befejezésekor mért osztályátlagtól, a 10. évfolyamot végzettek átlaga pedig a magyar nyelv és irodalom tantárgyat kivéve meghaladja azt.

Köztudott, hogy a legtöbb típusú középiskola – pl. gimnázium, szakközépiskola – követelményrendszere magasabb szintű, mint az általános iskoláé. A különbségek ennek ellenére nem mutatnak nagy eltérést. Ebből arra következtethetünk, hogy intézményünk általános iskolájában magas színvonalú oktatás folyik.

Volt diákjaink tanulmányi eredményeiben az általános iskolát követő években fokozatos dinamizmus figyelhető meg.