A 2014/2015-ös tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolákban

A 2014/2015-ös tanév végén a nyíregyházi Bethlen Gábor Általános Iskola nyolcadikos tanulóinak 89%-a gimnáziumban, 7%-a szakközépiskolában és 4%-a szakiskolában tanult tovább.

A tanulók 74%-a tanult tovább intézményünk gimnáziumában. Egy szakiskolából és egy gimnáziumból nem érkezett eredmény, így 93%-os az adatok feldolgozása. Iskolánk ennek tükrében végezte el az adatok elemzését.

Az elemzés célja 

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye elérje, vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

 

Tantárgyi átlagok alakulása a 2014/15-ben végzett tanulóinknál

 

Az iskolánkban végzett tanulók - a középfokú iskola első évfolyamán - a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeiből a matematika, magyar nyelv és irodalom és angol nyelv tantárgyak átlagait elemezve a következő megállapításokat fogalmazzuk meg. A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumunk kilencedik évfolyamán nincs történelem oktatás. A beérkezett tanulmányi eredmények 76%-a ebből a tantárgyból nem elemezhető.A tanulmányi eredményeket tekintve elmondható, hogy tanulóink teljesítménye az átlagokat tekintve egyértelműen növekedő tendenciát mutat. E három tantárgynál az általános iskolai tantárgyi átlagot is meghaladóan teljesítettek volt tanulóink. Matematikából és angol nyelvből egy tizednyi, magyar nyelv és irodalom tantárgyból három tizednyi a javítás.

Volt diákjaink tanulmányi eredményeiben az általános iskolát követő első évben fokozott dinamizmus figyelhető meg.